Artykuł sponsorowany

Jak przebiegają badania kruszyw?

Jak przebiegają badania kruszyw?

Badania kruszyw to niezbędny proces, mający na celu sprawdzenie jakości materiałów stosowanych w budownictwie drogowym, kolejowym oraz innych konstrukcjach inżynieryjnych. W Polsce istnieją ścisłe normy i procedury badawcze, które muszą zostać przestrzegane, aby zagwarantować trwałość i bezpieczeństwo infrastruktury. W artykule przedstawiamy kluczowe etapy i metody analizy kruszyw stosowane w naszym kraju.

Pobieranie próbek kruszyw

Pierwszym etapem badania kruszyw jest pobranie reprezentatywnych próbek materiału z miejsc jego pozyskiwania, takich jak kopalnie, żwirownie czy kamieniołomy. Próbki te muszą być dobrze zaplanowane i odpowiednio przygotowane, aby zapewnić rzetelność wyników badań. Pobieranie próbek odbywa się zgodnie z normami PN-B 06714 oraz PN-B 06715.

Oznaczanie składu ziarnowego

Jednym z podstawowych parametrów oceny jakości kruszyw jest ich skład ziarnowy, czyli rozkład wielkości ziaren w próbce. Badanie to przeprowadza się za pomocą sit laboratoryjnych o różnych oczkach, przez które przesiewa się próbkę kruszywa. Oznaczanie składu ziarnowego odbywa się zgodnie z normą PN-B 06714.

Badanie zawartości ziaren lamelarnych i igiełkowatych

Kształt ziaren kruszywa ma istotny wpływ na właściwości użytkowe materiału. Ziarna o kształcie lamelarnym i igiełkowatym mogą wpływać negatywnie na wytrzymałość i trwałość konstrukcji, dlatego ich zawartość w kruszywie jest ściśle kontrolowana. Badanie zawartości ziaren lamelarnych i igiełkowatych przeprowadza się zgodnie z normą PN-B 06714.

Oznaczanie gęstości, porowatości i nasiąkliwości

Parametry takie jak gęstość, porowatość oraz nasiąkliwość mają wpływ na właściwości mechaniczne kruszyw oraz ich zdolność do przenoszenia obciążeń. W celu oznaczenia tych parametrów stosuje się różne metody badawcze, takie jak pycnometria, hydrostatyczna metoda ważenia czy metoda ważenia w powietrzu i wodzie. Badania te wykonuje się zgodnie z normami PN-B 06714 oraz PN-B 06715.

Badanie odporności na ścieranie

Odporność kruszyw na ścieranie jest istotnym parametrem wpływającym na trwałość nawierzchni drogowych czy kolejowych. W Polsce stosuje się dwie metody badania odporności na ścieranie - metodę Los Angeles oraz metodę Boehma. W obu przypadkach próbka kruszywa jest poddawana ścieraniu w specjalnych urządzeniach, a następnie oznacza się stopień zużycia materiału. Badanie odporności na ścieranie przeprowadza się zgodnie z normą PN-B 06714.

Oznaczanie mrozoodporności

Mrozoodporność kruszyw to zdolność materiału do zachowania swoich właściwości mechanicznych po zamarznięciu i rozmrożeniu. W Polsce, ze względu na występujące warunki klimatyczne, badanie mrozoodporności jest szczególnie istotne. Oznaczanie mrozoodporności wykonuje się poprzez cykliczne zamrażanie i rozmrażanie próbek kruszywa, a następnie ocenę ich stanu i właściwości mechanicznych. Badanie to przeprowadza się zgodnie z normą PN-B 06715.

Współczesne badania kruszyw w Polsce są procesem skomplikowanym, wymagającym stosowania wielu metod i technik analitycznych. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie rzetelnych informacji na temat jakości materiałów stosowanych w budownictwie, co przekłada się na trwałość i bezpieczeństwo infrastruktury w naszym kraju.