Regulamin

Sprzedaż dotyczy sprzedaży w sklepie internetowym Stowarzyszenia Abyssos.
Sprzedaż prowadzona jest na platformie internetowej Stowarzyszenia – www.abyssos.eu
Za Sprzedaż odpowiada Michał Sobociński, pełniący funkcję prezesa Stowarzyszenia Abyssos; siedziba ul. Marii Konopnickiej 16 Modrzyca, 67-106 Otyń

2

WYSYŁKA

Produkty wysyłane są możliwie jak najprędzej tuż po zaksięgowaniu opłaty. Wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Stawki wysyłki obliczane są indywidualnie dla każdego zamówienia.

Zamówienia składane w czasie przedsprzedaży, realizowane są po otrzymaniu książek z drukarni.

Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Klienta w zamówieniu.

Stowarzyszenie umieszcza dowód zakupu razem z zamówionymi produktami

W przypadku nieodebrania przesyłki przez klienta Stowarzyszenie będzie uprawnione do odstąpienia od umowy. Stowarzyszenie przyjmie zwróconą przesyłkę i nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania nieodebranej przesyłki i zwróci dokonane przez klienta płatności. Stowarzyszenie nie ponosi kosztów zwrotu nieodebranej przesyłki, dlatego też zwrócona kwota zostanie pomniejszona o koszty odebrania zwrotu.

3

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Składanie zamówień odbywa się poprzez dodanie produktów do koszyka, weryfikację adresu wysyłki, wybór formy płatności oraz potwierdzenie złożenia zamówienia.

Termin płatności za złożone zamówienia wynosi 4 dni robocze.

Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Stowarzyszenia Abyssos. W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia anulowania zamówienia.

Użytkownik może złożone zamówienie samodzielnie wycofać jeżeli nie dokonał jeszcze płatności.

4

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktów. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient nie musi podawać przyczyny.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować Stowarzyszenie o odstąpieniu od niniejszej umowy jednoznacznym oświadczeniem woli drogą:
elektroniczną: e-mail: redakcja.abyssos@gmail.com (w temacie wpisując ,,odstąpienie od umowy”),

Nieużywany i niezniszczony towar wraz z potwierdzeniem zakupu (fakturą, potwierdzeniem przelewu bankowego) należy odesłać nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient odstąpił od umowy na adres: Stowarzyszenie Abyssos, ul. Marii Konopnickiej 16 Modrzyca, 67-106 Otyń. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy uważa się umowę za niezawartą. Stowarzyszenie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy zwróci wszystkie dokonane przez klienta płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Stowarzyszenie może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5

RĘKOJMIA ZA WADY

Jeśli otrzymana przez klienta Książka posiada wady techniczne lub uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, klient może: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Stowarzyszenie niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni wadliwą Książkę na wolną od wad. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Książki z wadą pozostaje do wartości Książki bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna; żądać wymiany Książki na wolną od wad albo usunięcia wady. Stowarzyszenie jest zobowiązany wymienić wadliwą Książkę na wolną od wad (ponosząc koszty ponownej wysyłki towaru) albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta;

Klient może zamiast zaproponowanego przez Stowarzyszenie usunięcia wady żądać wymiany Książki na wolną od wad albo zamiast wymiany Książki żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Książki do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Wydawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Książki wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia.

Klient może zgłaszać reklamacje w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki drogą: elektroniczną: e-mail: redakcja.abyssos@gmail.com (w temacie wpisując ,,reklamacja’”)

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokument potwierdzający nabycie Książki (faktura, potwierdzenie przelewu bankowego) oraz opis wady produktu oraz oświadczenie o żądaniu w związku z reklamacją. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Następnie Stowarzyszenie niezwłocznie powiadomi klienta o dalszym postępowaniu.

W przypadku uznania przez Stowarzyszenie reklamacji wadliwej Książki, klient odsyła reklamowaną Książkę na koszt Stowarzyszenia. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia Książki inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wydawcę, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Koszty wysyłki towaru wolnego od wad ponosi Stowarzyszenie.

6

DANE OSOBOWE

W celu dokonania zakupu Książki na Platformie wymagane jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja Regulaminu, Polityki Prywatności i zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).
Każdy klient, który wypełnił formularz zamówienia, ma zapewniony dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Klient może uzyskać dostęp do swoich danych po uprzedniej autoryzacji.

7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji jego postanowień.
Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

8

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2017 roku.