Artykuł sponsorowany

Jakie są metody testowania jakości oleju przekładniowo-hydraulicznego?

Jakie są metody testowania jakości oleju przekładniowo-hydraulicznego?

W dzisiejszych czasach, oleje przekładniowo-hydrauliczne odgrywają kluczową rolę w wielu gałęziach przemysłu, takich jak motoryzacja, maszyny budowlane czy rolnicze. W związku z tym, utrzymanie wysokiej jakości tych olejów jest niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania i długowieczności urządzeń. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości oleju przekładniowo-hydraulicznego, stosuje się różnorodne metody testowania. W artykule przedstawione zostaną najważniejsze z nich.

Badanie lepkości kinematycznej

Lepkość kinematyczna to jedno z podstawowych parametrów charakteryzujących oleje przekładniowo-hydrauliczne. Jest to miara oporu jaki olej stawia przepływowi pod wpływem siły grawitacji. Lepkość kinematyczną mierzy się za pomocą wiskozymetrów, takich jak wiskozymetr kapilarny czy stożkowy. Wartość lepkości kinematycznej ma bezpośredni wpływ na smarowanie oraz chłodzenie elementów układu hydraulicznego, dlatego jej kontrola jest niezbędna.

Analiza spektroskopowa

Metoda ta pozwala na identyfikację i ilościowe określenie składu chemicznego badanego oleju. Spektroskopia optyczna, zwłaszcza spektroskopia emisyjna, jest szeroko stosowana w analizie olejów przekładniowo-hydraulicznych. Dzięki tej technice możliwe jest wykrycie metali ciężkich, takich jak żelazo, miedź czy cynk, które mogą być wskaźnikiem zużycia elementów układu hydraulicznego lub zanieczyszczeń.

Badanie liczby kwasowej (LK) i liczby zasadowej (LZ)

Liczba kwasowa to miara ilości kwasów organicznych obecnych w oleju, natomiast liczba zasadowa określa zdolność oleju do neutralizowania tych kwasów. Wartości te są istotne dla oceny stabilności chemicznej oraz korozji elementów układu hydraulicznego. Badanie liczby kwasowej i zasadowej wykonuje się za pomocą metody potencjometrycznej, polegającej na miareczkowaniu próbki oleju odpowiednio roztworem zasady lub kwasu. Wzrost wartości LK może świadczyć o procesach starzenia się oleju, natomiast spadek wartości LZ wskazuje na zużycie dodatków uszlachetniających.

Badanie własności przeciwzużyciowych

Oleje przekładniowo-hydrauliczne są narażone na zużycie wynikające z tarcia elementów układu hydraulicznego. Dlatego istotne jest badanie ich właściwości przeciwzużyciowych, które można ocenić za pomocą testów czterokulowych. Test polega na przeprowadzeniu smarowania styku czterech kul stalowych pod określonym obciążeniem i prędkością. Po zakończeniu testu, analizuje się średnicę śladu zużycia na kulach, co pozwala na ocenę skuteczności działania dodatków.

Badanie stabilności termicznej i utleniania

Stabilność termiczna oleju przekładniowo-hydraulicznego jest istotna z punktu widzenia jego zdolności do pracy w wysokich temperaturach oraz odporności na utlenianie. Badanie stabilności termicznej polega na ocenie zmian lepkości kinematycznej oraz liczby kwasowej po podgrzewaniu próbki oleju w określonych warunkach. Natomiast badanie utleniania wykonuje się za pomocą metody różnicowej skaningowej kalorymetrii (DSC), która pozwala na określenie temperatury początku utleniania oraz szybkości tego procesu.